You are here

Deelnemingsvoorwaarden “PrimaDonna Award 2017”

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd "PrimaDonna Award" (hierna de "Wedstrijd") is een wedstrijd  die wordt georganiseerd door Van de Velde NV met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4 (hierna "Van de Velde"), en is onderhevig aan de voorwaarden vervat in dit reglement  en het Belgische recht.
 2. De Wedstrijd loopt van 20 september 2016 en eindigt in september 2017. De deelneming aan deze Wedstrijd staat open voor alle klanten van Van de Velde gevestigd in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk die over een klantennummer beschikken en deelnemen aan het Lingerie Styling programma zoals georganiseerd door Van de Velde, met uitzondering van de winkels die eigendom zijn van Van de Velde Groep.
 3. De deelnemende Lingerie Styling zaken zullen gedurende  2 jaar de titel 'PrimaDonna Award 2017 - genomineerd' mogen dragen en het hiermee overeenstemmende logo ontvangen. Deze titel mogen zij tevens hanteren in marketingcommunicatie.

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De wedstrijd loopt van 20 september 2016 tot en met 30 september 2017.
 2. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor de klanten van Van de Velde die in juni 2016 al deel uitmaken van het Lingerie Styling programma zoals georganiseerd door Van de Velde.
 3. Er zijn 2 PrimaDonna Awards per land te winnen: “PrimaDonna Award - publieksprijs” en “PrimaDonna Award - Juryprijs”.
 4. De deelnemende Lingerie Styling zaken kunnen (per klantnummer) gedurende de periode van 1 september 2016 tot en met 25 juni 2017 punten verzamelen. Het maximaal aantal punten dat een klant kan verzamelen per Award-categorie is gelijk aan 100 punten.
 5. De punten voor de “PrimaDonna Award – Publieksprijs” worden verdiend op basis van de volgende 2 aspecten:

  • BH SCORE op 19 juni 2017

   Maximaal 20 punten kunnen worden verdiend door het aantal bh- logo's vermeld bij het winkelpunt op de website www.primadonna.eu, waarbij:
   ° 8 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 20 punten
   ° 7 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 17 punten
   ° 6 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 14 punten
   ° 5 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 11 punten
   ° 4 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 8 punten
   ° 3 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 5 punten
   ° 2 bh’s (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 2 punten
   ° 1 bh (PrimaDonna en PrimaDonna Twist) = 0 punten

   Hiervoor zullen het aantal bh-logo’s van het winkelpunt op datum van 19 juni 2017 in aanmerking worden genomen.

   OPGELET: hierbij wordt geen rekening gehouden met PrimaDonna Swim.

   Hier vindt u een overzicht van de criteria die Van de Velde hanteert voor het toekennen van deze bh’s.

  • CUSTOMER VOTE tussen 1 april 2017 en 31 mei 2017

   Maximaal 80 punten kunnen worden verdiend door het aantal stemmen dat de consumenten gedurende de periode van 1 april 2017 om 00u00 tot en met 31 mei 2017 om 24u00 geven aan hun favoriete deelnemende Lingerie Styling zaak op de site www.primadonna.eu/nl/primadonna-award-2017 of door het invullen van een stemkaartje * dat ze kunnen deponeren in een stembus in hun favoriete Lingerie Stylingzaak. Enkel stemkaartjes die een geldig e-mailadres en handtekening bevatten en tijdig zijn overgemaakt aan Van de Velde zoals uiteengezet in de Process agreement zullen in aanmerking genomen worden. Elke consument kan - per geldig e-mailadres - slechts 1 maal deelnemen. De Lingerie Styling zaak met het hoogste aantal stemmen krijgt 80 punten, met het tweede hoogste aantal stemmen 78 punten, met het derde hoogste aantal stemmen 76 punten, etc (74, 72, 70...).

   De consumenten die hun stem hebben uitgebracht op hun favoriete Lingerie Styling zaak zoals hieronder bepaald, maken kans om een jaar lang gratis lingerie van de Van de Velde merken (Marie Jo, Marie Jo L'Aventure, PrimaDonna of PrimaDonna Twist) te winnen, ofwel 6 sets met elk een retailwaarde van €125. Deze worden als voucher ter waarde van 6x €125 ter beschikking gesteld. Dit is niet inwisselbaar in geld maar kan enkel ingewisseld worden bij het betrokken winkelpunt. De selectie gebeurt als volgt:

   • De consument moet gestemd hebben op één van de 5 Lingerie Styling zaken met de beste score in zijn/haar land;
   • De consument moet geantwoord hebben op volgende schiftingsvraag: 'Hoeveel personen hebben in België/Nederland/Duitsland/Frankrijk hun stem uitgebracht voor hun favoriete Lingerie Styling zaak in het kader van de PrimaDonna Award?'
   • De consument die dit antwoord het dichtste benadert, wordt als winnaar aanzien. Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord zal voorrang hebben op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van een ex aequo wint de consument van de winkel met het hoogste aantal stemmen
   • Het hieraan verbonden wedstrijdreglement kan je bekomen door te mailen naar primadonna-award@vandevelde.eu
  • Op regelmatige tijdstippen zal de tussenstand aan de deelnemende Lingerie Styling zaken worden bekend gemaakt.

 1. De punten voor de “PrimaDonna Award – Juryprijs” worden verdiend op basis van volgend aspect:
  • MYSTERY VISITS tussen 1 september 2016 en 15 juni 2017
    

   Maximaal 100 punten kunnen worden verdiend door de scores die worden toegekend naar aanleiding van door Van de Velde georganiseerde Mystery Visits. Hierbij zal de gemiddelde score van de beste 3 scores van de laatste 4 Mystery Visits in aanmerking worden genomen (vb. een gemiddelde score van 80% zal 80 punten geven). Afronding gebeurt tot 2 cijfers na de komma, waarbij ≥ 0,050 naar boven zal worden afgerond en ˂ 0,050 naar beneden zal worden afgerond. Indien er voor een bepaalde klant nog geen 4 Mystery Visit-rapporten ter beschikking zijn, zal het gemiddelde gebaseerd worden op het effectieve aantal Mystery Visit-rapporten, nl. 3 Mystery Visit rapporten (laatste mogelijke rapport dat in aanmerking wordt genomen is dit van 15 juni 2017).

Artikel 3 Aanwijzing van de winnaars

 • Per land zullen in totaal 5 Lingerie Styling zaken worden aangeduid: voor de “PrimaDonna Award – Publieksprijs” de zaak met het hoogste aantal behaalde punten en voor de “PrimaDonna Award – Juryprijs” de 4 zaken met het hoogste aantal behaalde punten. In geval van een ex aequo bij de “PrimaDonna Award – Publieksprijs” zal de beste gemiddelde Mystery Visit score doorslaggevend zijn. In geval van een ex aequo bij de “PrimaDonna Award – Juryprijs”  zal het totale aantal stemmen uitgebracht door de consumenten doorslaggevend zijn. De winnende Lingerie Styling zaken worden op de hoogte gebracht per e-mail in de maand juni 2017 en tevens bekend gemaakt op de website www.primadonna.eu en www.lingeriestyling.com.
 • Gedurende 2 jaar zullen de winnaars de titel ‘PrimaDonna Lingerie Styling zaak met excellente paskamerservice’ mogen dragen. Die titel mogen zij tevens hanteren in marketingcommunicatie.
 • De 20 bovenvermelde winnende Lingerie Styling zaken (5 per land) zullen tevens uitgenodigd worden op het event, dat georganiseerd wordt in de maand september 2017 (exacte locatie wordt later vrijgegeven), waar de 8 nationale winnaars bekend gemaakt worden: 4 nationale winnaars van de “PrimaDonna Award – Publieksprijs” en 4 nationale winnaars van de “PrimaDonna Award- Juryprijs. Dit zijn de Lingerie Styling zaken met excellente paskamerservice die, binnen één van beide categorieën, de hoogste scores van het land behaalden. Deze winnaars zullen de PrimaDonna Award 2017 en een advertentiebudget ter hoogte van €3000 euro (incl. BTW) ontvangen, te besteden binnen het jaar na toekenning. De winnaars bepalen vrij hoe zij dit advertentiebudget besteden, maar de campagnes die worden gevoerd met dit budget zullen als onderwerp PrimaDonna of Lingerie Styling hebben en  dienen steeds het Lingerie Styling logo en het PrimaDonna logo te vermelden. De communicaties die via dit budget betaald worden, zullen eerst ter goedkeuring aan Van de Velde worden voorgelegd.
 • De 8 nationale winnaars zullen gedurende  2 jaar de titel ‘Nationale winnaar PrimaDonna Award 2017’ mogen dragen en het hiermee overeenstemmende logo ontvangen. Die titel mogen zij tevens hanteren in marketingcommunicatie.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Van de Velde.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Van de Velde en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 • Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 5 Rechten Van de Velde

 • Van de Velde behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Van de Velde hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • Van de Velde behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of dit wedstrijdreglement en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Van de Velde daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 • Van de Velde kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 • Van de Velde kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in deelnemende winkelpunten.

Artikel 6 Contact

 • Over de Wedstrijd wordt, buiten de deelname zelf, geen enkele communicatie gevoerd.
 • Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of andere procedures in het kader van deze Wedstrijd.
 • De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “PrimaDonna Award” ,  marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle of mailen naar primadonna-award@vandevelde.eu.

Van de Velde NV en diens rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschappen

* Indien u opteert om ook via stemkaarten stemmen te verzamelen, zal er hiervoor een aparte 'Process agreement lingerie styling' dienen ondertekend te worden.

 

 

Zoek een winkel