You are here

Wedstrijdreglement

Deelnemingsvoorwaarden “- Win één van de 5 cadeaubonnen twv 125€”

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “Win één van de 5 cadeaubonnen twv 125€”” (hierna 'de wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde (hierna 'de organisator'), met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht
 2. De wedstrijd loopt van 14 april 2014 en eindigt op 15 juni 2014 om 23u59.
 3. Deze wedstrijd speelt zich af op het grondgebied van Nederland en België.
 4. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitzondering van de organisatoren, van personeelsleden van Van de Velde, Duval Branding, Selligent en met uitzondering van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
 5. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 6. De deelname is persoonlijk. Men kan slechts één maal deelnemen.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.  De wedstrijd loopt van 14 april 2014 tot en met 15 juni 2014 23u59.

2     De wedstrijd is enkel toegankelijk via de url www.primadonna.eu/nl/wedstrijd

3     De deelnemer kan meedoen aan de wedstrijd als zij de wedstrijdvraag ‘Welke PrimaDonna serie staat op de voorzijde van de PrimaDonna lezeressen-kaart’? juist beantwoordt.

4     Voor een geldige deelname moet eveneens een antwoord gegeven worden op de schiftingsvraag: ‘Hoeveel unieke deelnemers zullen er deelgenomen hebben aan deze wedstrijd tussen 14 april 2014 tot en met 15 juni 2014 23u59?’

5     De deelnemer moet zijn of haar correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.

6     De 5 winnende deelnemers worden persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht vóór 20/06/2014.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

Uit de deelnemers die de vraag juist beantwoord hebben, worden de  5 winnende deelnemers gekozen, met name deze wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst de realiteit benaderde.

1.    De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht voor 20/06/2014. De winnaars gaan ermee akkoord, door in te stemmen met deze voorwaarden, dat ze eveneens bekendgemaakt worden op de PrimaDonna website en facebook pagina.

2.    Winnaars moeten vóór 1/07/2014 aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze.

3.    Indien een prijs buiten de schuld van de organisator op 1/7/2014 niet is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 5: Prijzen

 1. De te winnen prijzen zijn de volgende: 5 x 1 cadeaubon twv 125€ voor de aankoop van lingerie of swimwear van PrimaDonna
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De naamloze vennootschap Van de Velde en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemings- voorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 7: Rechten Van de Velde

1.    De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.    De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 1. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 2. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in de lingerie speciaalzaken.
 3. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen met transport of andere gevallen van overmacht ivm de toe te kennen prijzen.   

Artikel 8: Contact

 1. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden  wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Win één van de 5 cadeaubonnen twv 125€””,  marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle.

 

Zoek een winkel